اندیکاتور فارکس

اندیکاتور فارکس بر اساس محاسبات ریاضی اطلاعاتی را بر اساس قیمت و یا حجم معاملات به میدهند که این اطلاعات میتواند در معامله گری به ما کمک کند .